Úrazovosť na Slovensku

Najdôležitejším cieľom v bezpečnosti pri práci je predchádzať pracovným úrazom. Rôzne  procesy od hodnotenia rizík, zavádzania osobných ochranných pracovných prostriedkov až po prevádzku technických zariadení, sledujú tento cieľ.  Naším najväčším spojencom je modernizácia strojového vybavenia a automatizácia. Moderné zariadenia sú vyvíjané podľa noriem, ktoré sú prísnejšie a podrobnejšie ako tomu bolo v minulosti. Kým v minulosti bola značná pozornosť venovaná organizačným […]