Úrazovosť na Slovensku

Najdôležitejším cieľom v bezpečnosti pri práci je predchádzať pracovným úrazom. Rôzne  procesy od hodnotenia rizík, zavádzania osobných ochranných pracovných prostriedkov až po prevádzku technických zariadení, sledujú tento cieľ. 

Naším najväčším spojencom je modernizácia strojového vybavenia a automatizácia. Moderné zariadenia sú vyvíjané podľa noriem, ktoré sú prísnejšie a podrobnejšie ako tomu bolo v minulosti. Kým v minulosti bola značná pozornosť venovaná organizačným opatreniam ako zaškoleniu na pracovisku, odbornosti obsluhy a bezpečným pracovným postupom, stále bola veľká časť zodpovednosti na obsluhe. Dnes sú zariadenia a procesy viac automatizované a na obsluhu sa spoliehajú stále menej. Nebezpečné zóny strážia kryty, svetelné závory, scannery a iné zariadenia. Takisto v rámci organizácií je bezpečnosti pri práci pripisovaná vyššia dôležitosť. Mnoho z Vás určite pozná známe „safety first“. Priali by sme si,aby toto nebolo len frázou ale aj časťou kultúry a hodnôt v spoločnostiach.

Aj keď sú štatistiky povzbudivé a moderná technika nám pomáha, sme to stále my – zamestnávatelia, zamestnanci ale aj dodávatelia, kto môže bezpečnosť najviac ovplyvniť. Za týmito číslami je zdravie desiatok tisíc zranených a desiatok mŕtvych. Všetkým úrazom je možné predchádzať. Vytvárajme zdravé a bezpečné pracoviská aby sme sa vracali z práce naspäť domov k rodinám. Neváhajte sa na nás obrátiť pre odbornú pomoc.

Ako sa teda vyvíja úrazovosť na Slovensku?

Ak sa Vám zdá progres v nesúlade s tým čo je spomínané vyššie máte pravdu. Aby sme našli skutočné zlepšenie, musíme sa pozrieť aj na závažnosť – počet úrazov s následkom smrti:

Ak by sme chceli vidieť dlhodobejší trend musíme sa obzrieť do zahraničia, kde máme k dispozícii dlhodobejšie dáta bez zmeny metodiky.

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.