Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV

Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV – sú povinné?

Obsluha motorového vozíka je dôležitá a zodpovedná práca. Motorové vozíky sa delia do rôznych tried a skupín. Môžu byť motorové aj elektrické, nízkozdvižné aj vysokozdvižné. My ich pre potreby tohto článku budeme ďalej označovať ako VZV. Vysokozdvižný vozík je skvelým pomocníkom no aj častým zdrojom úrazov a škôd. Tak ako pri iných činnostiach je jeho používanie upravené predpismi, ktoré riadia obsluhu pracovných prostriedkov a výkon činností s vyšším rizikom.

Čo to teda znamená?

Vodič VZV potrebuje:

  • odbornú spôsobilosť – preukaz
  • zdravotnú spôsobilosť (lekársku preventívnu prehliadku)
  • vek minimálne 18 rokov
  • nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz (do nosnosti 5t a ak sa VZV nepoužíva v cestnej premávke).

Prečo je bezpečnostný pás dôležitý?

Pri používaní VZV hrozia rôzne riziká, ako napríklad zosunutie a pád bremena, prevrátenie, narazenie. Toto sú v praxi časté nehody, no zároveň veľmi nebezpečné s vážnymi následkami až vo forme amputácií a smrti. Medzi základné povinnosti zamestnávateľa patrí hodnotiť riziká a prijímať opatrenia na elimináciu a zníženie rizík. Technické  opatrenia majú prednosť pred organizačnými a personálnymi. Teda pri správnom hodnotení rizík je toto viditeľné a medzi najúčinejšie opatrenia patrí okrem iného aj bezpečnostný pás. Tento má chrániť vodiča v prípade prevrátenia, alebo pádu bremena spolu s ochrannou konštrukciou.

Ani dnes nemusí byť každý VZV povinne vybavený bezpečnostným pásom. Ako aj v minulosti pri autách, či autobusoch bol s ohľadom na bezpečnosť zavedený povinný bezpečnostný pás a iné prvky, je len prirodzené, že k takémuto vývoju by malo prísť aj pri VZV.

Pozrite sa k akým situáciám dochádza pri používaní VZV na týchto videách z praxe.

 

        zdroj: www.youtube.com

Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV – sú povinné?

Právne predpisy (zákony a vyhlášky) ba ani normy toto výslovne neprikazujú, no každý zopovedný zamestnávateľ by mal mať určený vnútorný predpis, prevádzkový poriadok, alebo bezpečný pracovný postup, kde je táto povinnosť stanovená.

Ak aj neexistuje vnútorný predpis, VZV ako pracovný prostriedok je v zmysle Nariadenia vlády (NV č. 392/2006 Z. z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov), zamestnanec povinný obsluhovať podľa návodu na obsluhu. Konkrétne v bode 3.1.5. prílohy 1, je potrebné chrániť zamestnancov pri prevrátení.

Ak je teda VZV vybavený bezpečnostným pásom a je táto skutočnosť aj v návode na obsluhu uvedená, je povinné ho používať.

Teraz už viete že bezpečnostný pás je pri jazde VZV rovnako dôležitý, ako pri jazde autom a zvyšuje šancu vyhnúť sa zraneniu pri nehode.

Takto môžete aj vy vytvoriť bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.

Ak potrebujete pomoc obráťte sa na nás
MM Safety

Na obsluhu VZV sa vzťahuje niekoľko požiadaviek:

  • Zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška 356/2007  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti
  • STN 26 8805 Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu
  • STN ISO 3691+Amd 1 Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.