Aké povinnosti má firma v požiarnej ochrane a prečo potrebuje technika požiarnej ochrany?

Aké sú povinnosti v požiarnej ochrane?

Právnické osoby musia plniť povinnosti uložené zákonom, ktorých podrobnosti sú ďalej upravené vo vyhláške. Sú uvedené v §4 zákona 314/2001 Z.z.  Zákon o ochrane pred požiarmi. Vymenujme si aspoň niektoré:

  • vykonávať protipožiarne preventívne prehliadky
  • plniť opatrenia PO v miestach a pri činnostiach
  • zabezpečovať školenie PO
  • viesť dokumentáciu
  • prevádzkovať a kontrolovať požiarnotechnické zariadenia (EPS, SHZ..) a požiarne uzávery
  • zabezpečovať prevádzku budov v súlade s určením, kontroly hasiacich prístrojov, hadicových zariadení-hydrantov, komínov …atď.

Nie je účelom tohto článku ich vymenovať všetky alebo prínášať prepisy právnych noriem. Samozrejme povinností je celá rada a v praxi môže byť ich plnenie náročná a komplexná činnosť.

Na výkon viacerých činností je potrebná odborná spôsobilosť. Odborné činnosti ako napr. vypracúvanie dokumentácie, preventívne protipožiarne prehliadky a školenie vykonáva „Technik požiarnej ochrany“.

Technikom požiarnej ochrany vydáva osvedčenie Krajské riaditeľstvo HaZZ. Osvedčenie platí 5 rokov potom sa musí obnoviť. Po viacerých obnoveniach je možná vydať osvedčenie bez časového obmedzenia.

Pri projektovaní riešenia požiarnej bezpečnosti stavby , alebo pri zmene užívania je potrebná spôsobilosť „Špecialista požiarnej ochrany“. Osvedčenie špecialistu požiarnej ochrany vydáva Ministerstvo vnútra.

Kontrola a prevádzka zariadení

Najbežnejšie sa stretnete s kontrolou prenosných hasiacich prístrojov. Kontrolu vykonáva fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov. Oprávnenie sa nevydáva firmám teda právnickým osobám, ale jednotlivcom teda fyzickým osobám.

Hoci Vám kontrolu vykonáva firma, potvrdenie obsahuje konkrétne fyzické osoby a spravidla sa dokladuje aj osobitné oprávnenie.

Rovnako je potrebné oprávnenie aj pre kontroly  EPS SHZ a ďalšie požiarnotechnické zariadenia.

Požiarne uzávery a ich údržbu zabezpečuje osoba poverená údržbou ak si toto nevyhradil výrobca v prevádzkových pokynoch požiarneho uzáveru.

Prečo potrebujem technika požiarnej ochrany?

Hoci je tento článok veľmi zjednodušený, dáva vám možnosť nahliadnuť do problematiky PO. Ak teda prevádzkujete alebo vlastníte objekty, alebo zamestnávate zamestnancov je pravdepodobné, že sa na vás vzťahujú niektoré z vyššie uvedených povinností. Firmy a inštitúcie majú zamestnaných, alebo zazmluvnených požiarnych technikov, aby mohli vykonávať školenia a preventívne protipožiarne prehliadky a organizovať zabezpečenie požiarnej ochrany.

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.