Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci verzus kontrola BOZP

Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
verzus kontrola BOZP

Rád by som upriamil pozornosť na niektoré základné nedostatky z praxe. Firmy podnikatelia, právnické osoby, inštitúcie často nevedia, aké majú povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Toto je bohužiaľ veľmi bežné. Mnohí roky podnikajú vedú živnosť alebo menšiu firmu bez toho, aby tušili, že takéto požiadavky sú na nich kladené.

Aké povinnosti má právnická osoba v BOZP?

Tieto povinnosti sú uvedené v zákone 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, často spomínaný ako „zákon o bozp“.

Koho sa to týka?

Povinnosti podľa tohto zákona majú „zamestnávatelia“. Čo si máme predstaviť pod pojmom zamestnávateľ?

a) zamestnávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

 1. zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 2. uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov učilišťa, žiakov odborného učilišťa, žiakov strednej školy a študentov vysokej školy,

Teda akonáhle zamestnávate čo i len 1 zamestnanca máte povinnosť zabezpečovať BOZP.

Aké sú to povinnosti?

Je ich viacej no spomeňme aspoň niektoré:

 • vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti
 • zlepšovať pracovné podmienky
 • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení
 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, atď. neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,
 • zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické faktory, neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 • odstraňovať nebezpečenstvo, vykonať opatrenia
 • nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce
 • prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia
 • určovať bezpečné pracovné postupy,
 • písomne vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany
 • vydávať vnútorné predpisy, pravidlá
 • vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, mladistvým zamestnancom
 • viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu
 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav
 • zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu
 • poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný

 • vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí
 • udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.

Zamestnávateľ je povinný bezplatne

 • poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,
 • zabezpečovať zamestnancom pitný režim
 • Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory
 • Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách
 • Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch
 • Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.
 • Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

Litera zákona suchá – strom života zelený

Najdôležitejšou požiadavkou je zabezpečenie bezpečnostnetechnickej služby. Táto vám umožní reálne napĺňať vyššie uvedené.

 • §21 Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov

Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

 

Môžem si riešiť BOZP sám?

Môžete, no neodporúčame vám to. Podnikatelia často nemajú čas a potrebné znalosti na výkon BOZP. Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby pri malých firmách začína už od desiatok €.

V zmysle zákona o BOZP, ak zamestnávate do 5 alebo 19 zamestnancov (podľa druhu činnosti) môže zamestnávateľ vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika po absolvovaní odbornej prípravy BOZP(16 hodín), alebo ak vyštudoval odbor BOZP.

 

Kde to zlyháva?

„Nemám čas.“

„Budeme to riešiť keď sa rozrastieme.“

„V minulosti sme to takto riešili (neriešili).“

„Ani susedia oproti to nemajú.“

Toto je výber najčastejších „ale“ z praxe. Potreba nastáva až keď príde k úrazu, alebo keď je to vyžadované zo strany odberateľa alebo kontroly. Väčšinou vtedy už je neskoro. Postupy a dokumentácia, ktoré sa tvoria postupne, kultúra ktorá sa buduje dlhodobo, sa nestane za 1 deň. Rovnako ani zamestnanci, ktorí utrpeli pracovný úraz, často nie svojou vinnou, vám nebudú podpisovať spätne školenia a podobne.

 

Kontrola ako funguje?

Orgánom štátneho dozoru je Inšpekcia práce. Vykonáva sa podľa zákona 125/2006 v znení neskorších predpisov. Cieľom je dohľad nad tým, ako vykonáva zamestnávateľ povinnosti uvedené vyššie. Nič viac a nič menej. Inšpektorát práce má právo uložiť poriadkovú pokutu 100 až 1000 €. Zamestnávateľovi 1000 až 200 000€. Medzi ďalšie kompetencie patrí nariadiť opatrenia, alebo aj zakázať používať pracoviská, stroje alebo motorové vozidlá.

Čo teda na záver k tomu dodať?

Nepodceňujte bezpečnosť a ochranu zdravia. Tento proces je tu, aby chránil životy a zdravie ľudí. Zároveň chránite seba a svoje podnikanie. Nečakajte na úraz, vhodný čas alebo keď to finančná situácia dovolí. Obráťte sa na nás dnes, aby sme vám vedeli odporučiť vhodné riešenie.

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.