Manažérske systémy ISO 14001 a energetická kríza

Aký má súvis ISO 14001 s energetickou krízou?

Podľa charakteru vašej firmy môžu byť energie, ako elektrická energia a zemný plyn, identifikované ako významné aspekty, alebo ako príležitosti. 

Manažérske systémy sú systémy odvodené od normy ISO 9001. Umožnia vám vytvoriť systém , ktorý vám zvýši prehľad a uľahčí riadenie vašej firmy.

Podľa zamerania existujú napríklad systémy:

 • kvality ISO 9001,
 • životného prostredae ISO 14001,
 • bezpečnosti ISO 45001,
 • energií ISO 50001.

V rámci systému ISO 14001 môžeme využívať už existujúce nástroje, ako je povedomie, školenie, programy a cyklus PDCA (plánovať, vykonávať, overovať, a vyhodnocovať efektivitu). 

 Ako to funguje? 

Dobre nastavený systém vám umožní stanoviť si správne ciele, riadiť riziká, identifikovať príležitosti.

trash-104739

V systéme podľa ISO 14001 identifikujete a riadite legilatívne požiadavky, čím minimalizujete riziko pokút. Rovnako môžete znižovať napríklad tvorbu odpadu a nakladanie s ním. Vo veľkých spoločnostiach sa pohybujú náklady na odpady až do niekoľko desiatok až stoviek tisíc eur. Regulácia v oblasti odpadov sa sprísňuje a výhľadovo tak rastú náklady. Najlacnejší odpad je ten, ktorý nevytvoríte. Napríklad elimináciou obalového materiálu pri nakupovaných komoditách. 

Podľa charakteru a objemu spotreby elektrickej energie môže byť pre vás vhodné využiť príležitosť úspor, ktoré prináša fotovoltický systém. 

Ďalšie benefity enviromenálneho manažérskeho systému

Niekoré odpady sa dajú aj v súčasnosti predať ako druhotná surovina oleje, kovy a podobne. Recyklujete tak odpadové materiály a svoje náklady viete znížiť o príjem z predaja druhodných surovín.

Ako implementujete STN EN ISO 14001?

Implementácia je komplexný proces začínajúci vstupnou analýzou a spracovaním dokumentácie ako:

 • politika,
 • ciele a programy,
 • smernice,
 • register monitorovania a merania,
 • register právnych a iných požiadavkov,
 • enviromentálna analýza, identifikácia aspektov a dopadov,
 • zainteresovaných strán
 • spracovanie príručky EMS
 • plán interných auditov

Ak máte záujem o bezplatnú konzultáciu, potrebujete externého konzultanta, alebo interného audítora, alebo implementovať systém neváhajte sa na nás obrátiť.

MM Safety          

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.