Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

Ako funguje systém LOTO a načo slúži?

Systém LockOut TagOut (LOTO)  pomáha chrániť životy pri práci s nebezpečnými strojmi a zariadeniami. LOTO je navrhnuté tak, aby minimalizovalo riziko pracovných úrazov, ktoré môžu vzniknúť pri údržbe, opravách alebo servise.

Ako funguje LOTO?

Jadro LOTO spočíva v jednoduchej, no účinnej metóde: uzamknúť (LockOut), označiť (TagOut) a odpojiť (Disconnect). Pracovníci, ktorí majú prístup k nebezpečným zariadeniam, sú povinní zablokovať ich energie, odpojiť ich od zdrojov napájania a jasne označiť stav zariadenia, aby sa zabránilo neúmyselnému spusteniu alebo zapnutiu.

Každý má osobný zámok s jedinečným nezameniteľným kľúčom. Zámok umiestni na uzamykateľnom bode a kľúč má u seba v čase keď pracuje na zariadení.

LOTO poslúži nielen pri veľkej údržbe, ale aj pri rutinných vstupoch do stroja – prevádzkovým blokovaním.

Ako zavedieme systém LOTO?

Implementácie systému Lock Out Tag Out krok za krokom:

  1. Identifikovať nebezpečné zariadenia: Prvým krokom je identifikácia všetkých strojov a zariadení v pracovnom prostredí, ktoré predstavujú potenciálny riziko pre zamestnancov.

  2. Vypracovať LOTO smernice: Firmy a inštitúcie sa neriadia ani ústnymi pokynmi ani zbožnými želaniami. Pravidlá je potrebné formalizovať a zamestnancov preuázateľne oboznamovať.
  3. Vytvoriť  LOTO postupy/ LOTO inštrukcie: Na základe identifikovaných nebezpečných zariadenívy vypracujeme LOTO inštrukcie. Tieto postupy by mali jasne popisovať, ako a kde uzamknúť, označiť a odpojiť každé zariadenie, vrátane pokynov na bezpečné vykonanie týchto krokov.

  4. Schváliť postupy a školenie: LOTO inštrukcie sú následne schválené  a zamestnanci pracujúci s nebezpečnými zariadeniami, musia byť riadne školení v týchto postupoch. Školenie by malo zahŕňať identifikáciu nebezpečných energií, správne použitie uzamykacích zariadení, označovanie a odpojovanie zariadení a ďalšie bezpečnostné kroky.

  5. Nakúpiť potrebné vybavenie:  potrebné vybavenie na vykonanie LOTO postupov, vrátane uzamykacích zariadení, označení, zámkov a ďalších nástrojov na odpojenie nebezpečných zariadení.

  6. Implementovať a dodržiavť postupy: Po dokončení školenia sa  LOTO inštrukcie musia aktívne implementovať a dodržiavať v pracovnom prostredí. To znamená, že všetci pracovníci musia nasledovať stanovené postupy pri každej údržbe, oprave alebo servise nebezpečných zariadení.

  7. Revízia a aktualizácia: LOTO inštrukcie  by mali pravidelne podliehať revízii a aktualizácii, aby zohľadňovali zmeny vo výrobe, nové nebezpečné zariadenia alebo zlepšenia v bezpečnostných štandardoch.

Môžem si LOTO implementovať sám?

Samozrejme môžte, no ak nemáte skúsenosti s implementáciu, nebude to pre Vás práve jednoduchá úloha. Na uzamykanie rôznych armatúr je potrebné špecializované vybavenie. Existujú rožne prístupy farebnosti zámkov, master key systémy, skupinový Lockout a aj výnimky. Preto Vám odporúčame implementáciu prostredníctvom skúseného personálu v úzkej kooperácii s údržbou a oblsuhou.

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.

BOZP

Manažérske systémy ISO 14001 a energetická kríza

Manažérske systémy ISO 14001