Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Prečo je dôležité BOZP?

 • V poslednej dobe sa zvyšuje dôležitosť BOZP. Firmy majú záujem, aby sa ich zamestnanci v práci dobre cítili. Majú záujem vytvárať zdravé a bezpečné pracovné podmienky
 • Zároveň s týmto záujmom zamestnávateľov je táto oblasť veľmi podrobne upravená legislatívnymi predpismi
 • Častokrát sú kladené ďalšie požiadavky aj zo strany skupín, nadnárodných spoločností prostredníctvom rôznych štandardov a politík
 • Najefektívnejšie pre vás je skĺbiť vyššie uvedené požiadavky do jedného kompaktného systému
 • Vzhľadom na komplexnosť danej problematiky vám ponúkame možnosť využiť naše dlhodobé skúsenosti z rôznych odvetví priemyslu a služieb
 

Čo Vám ponúkame

 • Školenia zamestnancov
 • Bezpečná prevádzka technických zariadení
 • Kontrola a auditovanie
 • Hodnotenie rizík
 • Výber vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie BOZP
 • Kontrola a dodržiavanie právnych predpisov 
 • Vypracovávanie a aktualizácia bezpečných pracovných postupov, technologických postupov
 • Traumatologický plán, prvá pomoc
 • Evidovanie úrazov, šetrenie pracovných úrazov, registrácia pracovných úrazov
 • Poradenstvo a konzultácie
 • Manažérske systémy BOZP

Vyhlášky súvisiace s BOZP

Zákon
Zákon č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
Zákon
Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník
práce
Zákon
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon
Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Zákon
Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník
práce
Zákon
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon
Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Nariadenie
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Normy
NORMY 14001,45001..., Medzinárodné právne dohovory...
Vyhláška
Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. - osvetlenie pri práci Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. - fyzickou, psychickou, senzorickou záťažou pri práci. Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. - záťažou teplom a chladom NV SR 253/2006 Z. z. – expozíciou azbestu NV SR 355/2006 Z.z. - rizikami súvisejúcimi s expozíciou chem.faktorom pripráci vznp NV SR 115/2006 Z.z. - s expozícia hluku
Zákon
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon
Zákon č. 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkamiNariadenie
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciNariadenie
Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým.
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
Zákon
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
Vyhláška
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s TZ tl, zdv, el. a pl. VTZ
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z.o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
Zákon
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
Zákon
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
Zákon
Zákon č. 463/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým.
Nariadenie
Nariadenie vlády SR. č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Zákon
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
Vyhláška
Vyhláška MPSVaR 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Vyhláška
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Vyhláška
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení novely č. 484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
Vyhláška
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s TZ tl, zdv, el. a pl. VTZ
Vyhláška
Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z.o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Súvisiace služby