Health and safety

Why is safety IMPORTANT?

 • Recently, the importance of health and safety has been increasing. Companies are interested in their employees feeling good at work. They are interested in creating healthy and safe working conditions
 • At the same time as this interest of employers, this area is regulated in great detail by legislative regulations
 • Often, additional requirements are also made by groups and international companies through various standards and policies
 • It is most effective for you to combine the above requirements into one compact system
 • Due to the complexity of the given issue, we offer you the opportunity to use our long-term experience from various sectors of industry and services
 

What we offer you

 • Employee training
 • Safe operation of technical equipment
 • Control and auditing
 • Risk assessment
 • Selection of appropriate personal protective work equipment
 • Elaboration and updating of OSH documentation
 • Control and compliance with legal regulations
 • Development and updating of safe work procedures,
 • technological procedures
 • Traumatological plan, first aid
 • Registration of accidents, investigation of occupational accidents,
 • Registration of occupational accidents
 • Advice and consultations OSH management systems

Acts related to Health and Safety

Zákon
Zákon č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
Zákon
Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník
práce
Zákon
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon
Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Zákon
Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník
práce
Zákon
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon
Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Nariadenie
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Normy
NORMY 14001,45001..., Medzinárodné právne dohovory...
Vyhláška
Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. - osvetlenie pri práci Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. - fyzickou, psychickou, senzorickou záťažou pri práci. Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. - záťažou teplom a chladom NV SR 253/2006 Z. z. – expozíciou azbestu NV SR 355/2006 Z.z. - rizikami súvisejúcimi s expozíciou chem.faktorom pripráci vznp NV SR 115/2006 Z.z. - s expozícia hluku
Zákon
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon
Zákon č. 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkamiNariadenie
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciNariadenie
Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým.
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
Zákon
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
Vyhláška
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s TZ tl, zdv, el. a pl. VTZ
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z.o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
Zákon
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
Zákon
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
Zákon
Zákon č. 463/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Nariadenie
Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým.
Nariadenie
Nariadenie vlády SR. č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Zákon
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
Vyhláška
Vyhláška MPSVaR 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Vyhláška
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Vyhláška
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení novely č. 484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
Vyhláška
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s TZ tl, zdv, el. a pl. VTZ
Vyhláška
Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z.o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Related services