#1948
MMsafety
Návštevník

Dobrý deň

Prevádzku detských ihrísk v SR upravoval zákon 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov ten však bol zrušený v roku 2021. Hoci už tento zákon neupravuje povinnosti prevádzkovateľa tento nieje zbavený povinnosti udržiavať zariadenie v bezpečnom stave. Bezpečný stav môže mať upravený vlastným predpisom no najjednoduchšie je dodržať normu napríklad STN EN 1176. Odbornú spôsobilosť rieši norma pri hlavnej ročnej kontrole odkazom na CEN/TR17207. Keďže sa nejedná o normu a uvedené neupravuje ani iný právny predpis sme názoru, že kontrolu môže vykonať náležite poučená osoba.