Ostatné služby

Všetky služby súvisiace s BOZP
a požiarnou ochranou pod jednou strechou

Ostatné služby zabezpečujeme prostredníctvom našich overených partnerov

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE)

KONTROLY HYDRANTOV A HASIACICH PRÍSTROJOV

ZMENA UŽÍVANIA STAVBY

DODANIE LEKÁRNIČIEK A VYBAVENIA PRVEJ POMOCI

DODANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH POMÔCOK (OOPP)

ODBORNÉ ZÁKONNÉ ŠKOLENIA (ŽERIAVNÍK, VIAZAČ, VZV A INÉ)