Ako sa chrániť pred výbuchom?

AKO SA CHRÁNIŤ PRED VÝBUCHOM?

Ochrana pred výbuchom je jedným z najdôležitejších súčastí bezpečnosti a požiarnej ochrany v prípade že sa týka Vašej prevádzky. Výbuchy sú obzvlášť nebezpečné z hľadiska následkov, preto aj v zmysle hodnotenia rizík vždy predstavujú výraznejšie riziká.  Problémom nie sú len veľké materiálne škody a dlhšie prerušenie prevádzky  (čo môže viesť firmu až k úpadku), ale aj reputácia a hlavne obete na životoch. Možno sa Vám zdá  táto téma vzdialená od všednej reality no možno budete prekvapení ako ovplyvňuje každodenný život. Iba za posledný mesiac sme boli svedkami 3 nehôd – výbuchov.

A drone picture shows the scene of an explosion at the seaport of Beirut, Lebanon, Wednesday, Aug. 5, 2020. A massive explosion rocked Beirut on Tuesday, flattening much of the city's port, damaging buildings across the capital and sending a giant mushroom cloud into the sky. More than 70 people were killed and 3,000 injured, with bodies buried in the rubble, officials said. (AP Photo/Hussein Malla)
Libanon 4.8.2020
7187664_1200x800
Leverkusen 29.7.2021
3212809
Prešov 6.12.2019

zdroj: sme.sk, cas.sk, dennikn.sk, webnoviny.sk

Výbuch Leverkusen 29.7.2021 – 2 obete 31 zranených, výbuch RIvno 20.7.2021 – bez obetí, výbuch Lovosice 6.7.2021 – 3ja zranení a stále v nás rezonujú nedávne udalosti: výbuch Prešov 6.12.2019 – 7 obetí 40 zranených, výbuch v Libanone 4.8.2020 – 200 obetí až 6500 zranených

Kedy existuje riziko výbuchu?

Schopnosť vybuchovať (rýchle horenie) majú pevné a plynné horľavé látky. Horľavé kvapaliny ako také nie, no ich výpary sú jedným z častých príčin výbuchov. 

Uvediem niekoľko príkladov, kde je toto riziko prítomné a aj často sa vyskytujúce:
odsávanie zváracích aerosólov, odsávanie drevených pilín, ba dokonca aj múka, cukor alebo uhoľný prach v zmesi so vzduchom môžu tvoriť výbušnú zmes.  Ďalej chemické látky, horľavé kvapaliny, zemný plyn (kúrenie), motorový benzín (tankovanie), prečerpávanie kvapalín, nádoby od chemických látok, natieranie, striekanie, miešanie farieb, metán, distribúcia a ťažba plynu a ropných látok,…

Základom je vytvorenie výbušnej zmesi látky a vzduchu je tzv. stechiometrická zmes, kedy je pomer vzduchu a látky nad dolnou medzou výbušnosti (DMV) a pod hornou medzou výbušnosti (HMV). Tento princíp sa využíva napríklad v spaľovacom motore 14,7 kg vzduchu: 1 kg paliva.

Základy ochrany pre výbuchom zavádzajú smernice známe ako ATEX: 
Smernica EÚ 1999 /92/ EC (bezpečnosť na pracoviskách)
ATEX 2014/34/EU (zariadenia).

Výraz ATEX má pôvod v názve „Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles“. Tieto požiadavky sú implementované v Nariadení vlády 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Základom predchádzania výbuchom je prevencia vzniku výbušných atmosfér, a ak nie je možné úplne ju eliminovať, odstrániť zdroje iniciácie. Pre výbuch je totižto nevyhnutné nielen mať správny pomer látky a vzduchu ale aj zdroj iniciácie – iskra, plameň teplo.

Možno si hovoríte, že v poriadku, v lakovni nefajčím, no zdrojom iniciácie môže byť statická elektrina (ktorú cítite niekedy keď sa dotknete kľučky), mechanické teplo (vytvárané trením chybného ložiska). Čím je látka náchylnejšia k inicializácii (nízke LIE) a čím je väčší rozsah medzi dolnou medzou a hornou medzou výbušnosti, tým náročnejšia je prevencia pred výbuchom.

 

Systém ochrany pred výbuchom podľa príslušných smerníc, NV a noriem tvorí:
 • Posúdenie rizika ,
 • Klasifikovanie zón: Zóna 0, 1 , 2,
 • Označovanie zón,
 • Písomný dokument ochrany pred výbuchom,
 • Poskytovanie vhodných OOPP – antistatické, neiskrivé náradie,
 • Školenie a informovanie o nebezpečných zónach a prijatých opatreniach,
 • Údržba ATEX dokumentácie

Ak nebezpečenstvo výbuchu nie je odstránené, je potrebné:
a) zastaviť prácu a nariadiť zamestnancom opustiť priestor pri zvýšení koncentrácie horľavých látok nad 25 % dolnej medze výbušnosti,
b) zakázať vstup do priestoru, v ktorom koncentrácia horľavých látok presahuje 50 % dolnej medze výbušnosti.

Ochrana pred výbuchom môže byť teda v praxi zložitá no základné princípy sú nám dobre známe z BOZP:

 • eliminácia rizika – nahradenie/zmena technológie alebo látok
 • technické opatrenia – účinné vetranie, zníženie množstva látok, meranie funkčnosti ESD obuvi, monitoring vzduchu s ohľadom na 25%/50% DMV, uzemnenie
 • organizačné opatrenia – riadenie prác, zmien, údržby, školenia, prevádzkový poriadok, výkon revízií a skúšok, povolenie na prácu
 • personálne opatrenia – antistatické OOPP, neiskrivé náradie.

V praxi sú tieto opatrenia náročné a náročné je aj ich dodržiavanie. Nie vždy je možné dosiahnuť 100% ochranu. Jedná sa o fyzikálne fenomény, s ktorými pracujeme, no nie je ich možné „vypnúť“, ako sme sa presvedčili už na začiatku tohto článku.

Teraz už viete ako sa chrániť pred výbuchom, aby riziko pre Vás bolo tak  nízke ako je to len možné. Takto môžete aj vy vytvoriť bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.

Ak potrebujete pomoc obráťte sa na nás
MM Safety

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.