Kúrite v kancelárii ohrievačmi?

Kúrite v kancelárii alebo v byte  ohrievačmi?

Používanie ohrievačov (elektrotepelných spotrebičov) nie je zakázané, no predstavuje zvýšené riziko vzniku požiaru a to najmä pri ich nesprávnom použití.

Používanie tepelných spotrebičov upravuje :

Vyhláška č. 401/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-401

.

Čo sa vyžaduje pre bezpečnú prevádzku tepelného spotrebiča?

Podmienkami bezpečného používania sú napríklad:

  • Certifikované spotrebiče vyhotovené v zhode s normami (určený výrobok – CE)
  • Zákaz používania v nebezpečných prostrediach
  • Izolačná podložka, konštrukcia umožňujúca používanie aj na iných ako nehorľavých podložkách
  • Ochranná clona
  • Správna inštalácia, odborná prehliadka a skúška (revízia)
  • Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti
pexels-anna-kester-5352942 (1)

Ako môžem predísť požiaru?

Vyššie uvedené opatrenia  v praxi užívatelia a niekedy aj prevádzkovatelia nedodržiavajú (aj neúmyselne), preto sú tepelné spotrebiče častým nedostatkom pri preventívnych protipožiarnych kontrolách.

Na základe vyššie uvedeného treba pri riešení teplotného komfortu a vykurovania postupovať:

  • Riešiť jestvujúce vykurovanie – opravy, nastavenie a pod. (eliminovať menej bezpečné tepelné spotrebiče)
  • V nevyhnutných prípadoch (napr. chodby kde nie je dostatočné vykurovanie a je tam pracovisko  – recepcia)  uprednostňovať spotrebiče, ktoré nezvyšujú riziko požiaru napríklad olejové radiátory, klimatizácia s kúrením a pod.
  • Uprednostňovať spotrebiče s montážou napríklad na stenu, kde je zaistená správna funkcia a dodržanie bezpečnej vzdialenosti

Ak potrebujete pomoc obráťte sa na nás
MM Safety

HĽADÁČIK

NEDÁVNE

BOZP

Čo je LOTO? Systémy uzamknutia a odpojenia

BOZP

Bezpečácke príhody z praxe

Zákony a nudné články o povinnostiach nikto nečíta a preto chcem s Vami zdieľať príbehy, ktoré vás môžu inšpirovať.