Svetový deň BOZP

28.4. je Svetový deň bezpečnosti pri práci Bezpečnosť pri práci si vyžaduje predvídanie, opatrnosť a informovanosť zamestnancov o tom, čo všetko sa pri práci môže stať. Pri príležitosti Svetového dňa BOZP vám prinášame zopár informačných videí. Veríme, že zvyšovaním povedomia vybudujeme bezpečné pracovné prostredie aj pre vašich zamestnancov. https://youtu.be/1_gUsaxPuG4https://youtu.be/w2vQovwT2Qs Zdroj: bozpforum.cz Ak potrebujete pomoc neváhajte […]

Novinky v zákone o BOZP

Možno ste zachytili, že v rámci opatrení na zníženie administratívnej záťaže (tzv „kilečko 2“) sa dostali do legislatívneho procesu aj niektoré opatrenia v oblasti BOZP.  Dnes (6.4.2022) vyšiel v zbierke zákon 114/2022 ktorý mení a dopĺňa zákon 124/2006 o BOZP. s účinnosťou od 1.1.2023   Aké zmeny priniesla nová legislatíva? periodicita opakovaných školení BOZP sa predlžuje! […]

Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci verzus kontrola BOZP

Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciverzus kontrola BOZP Rád by som upriamil pozornosť na niektoré základné nedostatky z praxe. Firmy podnikatelia, právnické osoby, inštitúcie často nevedia, aké majú povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Toto je bohužiaľ veľmi bežné. Mnohí roky podnikajú vedú živnosť alebo menšiu firmu bez toho, aby tušili, že […]

Prínos HR v bezpečnosti

Prínos Human resources v BOZP Často sa stretávame v praxi s tým, že oddelenia ľudských zdrojov sú poverené riešením tematiky BOZP. Bezpečnosť a kultúra bezpečnosti je odrazom celej firmy jej vedenia a zamestnancov. Nie je teda jednoduché, aby jeden manager alebo jedno oddelenie sústredilo pod seba takúto tému. Mnohé medzinárodné spoločnosti implementujú programy na zvyšovanie […]

Osobné ochranné pracovné pomôcky ako a prečo?

Načo slúžia osobné ochranné pracovné pomôcky – OOPP? OOPP sú jedným z dôležitých prvkov BOZP. Umožňujú zamestnancom chrániť sa pred nebezpečenstvom rôzneho druhu. Kľúčom k správnej aplikácii je systematický prístup. Potrebujete správne vyhodnotiť riziká a určiť pred ktorými rizikami majú osobné ochranné pracovné pomôcky chrániť. Často sa stretávame s dotazmi, alebo požiadavkami typu potrebujeme aktualizovať […]

Aké povinnosti má firma v požiarnej ochrane a prečo potrebuje technika požiarnej ochrany?

Aké sú povinnosti v požiarnej ochrane? Právnické osoby musia plniť povinnosti uložené zákonom, ktorých podrobnosti sú ďalej upravené vo vyhláške. Sú uvedené v §4 zákona 314/2001 Z.z.  Zákon o ochrane pred požiarmi. Vymenujme si aspoň niektoré: vykonávať protipožiarne preventívne prehliadky plniť opatrenia PO v miestach a pri činnostiach zabezpečovať školenie PO viesť dokumentáciu prevádzkovať a […]

Kúrite v kancelárii ohrievačmi?

Kúrite v kancelárii alebo v byte  ohrievačmi? Používanie ohrievačov (elektrotepelných spotrebičov) nie je zakázané, no predstavuje zvýšené riziko vzniku požiaru a to najmä pri ich nesprávnom použití. Používanie tepelných spotrebičov upravuje : Vyhláška č. 401/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového […]

Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV

Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV – sú povinné? Obsluha motorového vozíka je dôležitá a zodpovedná práca. Motorové vozíky sa delia do rôznych tried a skupín. Môžu byť motorové aj elektrické, nízkozdvižné aj vysokozdvižné. My ich pre potreby tohto článku budeme ďalej označovať ako VZV. Vysokozdvižný vozík je skvelým pomocníkom no aj častým zdrojom úrazov a […]

BOZP – nutné zlo?

Je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci „nutné zlo“? Podnikatelia, firmy, inštitúcie majú niekedy tendenciu pristupovať k bezpečnosti ako k niečomu čo „musia“ spraviť, aby v prípade kontroly nedostali pokutu. Často hľadajú dodávateľa, ktorým im čo najlacnejšie a bez prílišných otázok vypracuje „dokumentáciu“. Často ide o šablónovitú a všeobecne koncipovanú „kôpku“,  kde vlastne nič zásadné […]